Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážený návštěvníku, děkuji, že jste se rozhodl/a pro nákup mých služeb. Je pro mě důležité, aby náš vztah byl před i po nákupu jasně srozumitelný, k tomu slouží tyto obchodní podmínky. Prosím, pečlivě si je prostudujte před nákupem. V případě, že s nimi nesouhlasíte, neobjednávejte si žádnou z mých nabízených služeb, děkuji za pochopení.

DEFINICE:

V těchto obchodních podmínkách znamená:

Provozovatel: Mgr. Kamila Ryšánková, IČO: 09985301, se sídlem Husova 85/14, Mikulov, 692 01, Česká republika. Neplátce DPH. Zapsána v živnostenském rejstříku.

Nakupující: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zakupuje na stránce www.porozumet.cz jakýkoliv Kurz či jinou službu

Kurz: videozáznam od Provozovatele, který je poskytován jako služba – digitální obsah, a to při úhradě ze strany Nakupujícího na účet Provozovatele. Kurz je zpřístupněn na omezenou dobu 30 kalendářních dní, pokud není uvedeno jinak.

Uzavřená sekce:
Tímto pojmem se rozumí na webu www.porozumet.cz uzavřený prostor, kam se Nakupující  dostane po Úhradě Kurzu na základě obdržených přihlašovacích údajů do e-mailové schránky Nakupujícího. Prostor Uzavřené sekce je tedy neveřejný a je zakázáno jej jakkoliv dále šířit, kopírovat či nahrávat.

Webinář:

Živý livestream, záznam je k dispozici po dobu 3 dní, pokud není uvedeno jinak.

Objednávka:
V momentu, kdy Nakupující vybere Kurz/Kurzy, vloží je do košíku a klikne na ODESLAT OBJEDNÁVKU, vzniká Objednávka. Dokončenou objednávku považuji za potvrzenou v momentu úhrady Poplatku za Kurz.

Poplatek za Kurz/Webinář:

Prakticky ihned po objednávce obdrží Nakupující podklady potřebné k úhradě. Splatnost tohoto poplatku je automaticky nastavena na 5 kalendářních dní.

Nebude-li tento poplatek uhrazen, je Objednávka zrušena a Nakupující tímto krokem také automaticky odstupuje od kupní smlouvy.

Doba zpřístupnění Uzavřené sekce:
Digitální obsah v Uzavřené sekci je Nakupujícímu zpřístupněn na dobu 30 kalendářních dní od momentu, kdy je Objednávka uhrazena, tedy dnem úhrady Poplatku za kurz.

Kurz i veškeré další materiály nacházející se v Uzavřené sekci nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoli způsobem nahrávány, kopírovány či šířeny jiným osobám, na jiné webové stránky či jakkoliv jinak.

 

Všeobecné obchodní podmínky

1
Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
Mgr. Kamila Ryšánková
IČ: 09985301
Neplátce DPH
se sídlem: Husova 85/14, Mikulov, 692 01, Česká republika
e-mail: info@porozumet.cz

telefon: +420 732 560 634
web: www.porozumet.cz
(dále jen „Provozovatel“)

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele
a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování konzultačních služeb
mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „Nakupující“)
prostřednictvím Objednávky.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit službu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání
služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o
poskytování konzultačních služeb (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání
ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Potvrzením objednávky dává Nakupující souhlas s danými obchodními
podmínkami.

1.6. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o Kurzu, Webináři a cenách
2.1. Informace o Kurzu nebo Webináře, včetně uvedení cen jednotlivých Kurzů/Webinářů a jeho hlavních
vlastností, jsou uvedeny na prodejní stránce ještě před objednávkou na webu www.porozumet.cz.  Ceny Kurzu/Webináře jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Provozovatel není plátcem DPH.


3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytnutí služby – dodání digitálního obsahu
3.1. Nakupující provádí objednávku Kurzu/Webináře výhradně online na webu www.porozumet.cz

3.2. Při zadávání objednávky si Nakupující vybere konkrétní službu – Kurz/Webinář.

3.3. Při každé objednávce musí Nakupující uvést jméno a příjmení, fakturační
adresu a email. Další poskytnuté údaje jsou dobrovolné.

3.4. Objednávka bude zaevidována v systému Provozovatele a v ten moment
zároveň vzniká obchodní vztah mezi Provozovatelem a Nakupujícím.
Nejpozději do dvou pracovních dnů po úhradě Poplatku za Kurz bude Nakupujícímu do e-mailové schránky doručen přístupový údaj do Uzavřené Sekce k zakoupenému Kurzu. V případě Webináře obdrží Nakupující přístupové údaje v den konání Webináře.

3.5. Provozovatel výslovně vylučuje jakékoliv odchylky či změny, které vyžaduje Nakupující v obchodních podmínkách před nákupem.

3.6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je její pravdivé a úplné
vyplnění. Odeslaná objednávka ze strany Nakupujícího je návrhem smlouvy. Smlouva vzniká
potvrzením objednávky Provozovatele prostřednictvím emailu.

3.7. Odesláním elektronické objednávky Nakupující závazně potvrzuje, že se
obeznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním
elektronické objednávky Nakupující akceptuje všechny ustanovení obchodních
podmínek v znění platném v den odeslání této objednávky, také i platnou cenu
Kurzu.

4. Platební podmínky a poskytnutí Kurzu/Webináře

4.1. Provozovatel vystaví Nakupujícímu doklad o zakoupení – fakturu. Doklad je
odeslán na e-mailovou adresu Nakupujícího.

4.2. Nakupující získává zaplacením Poplatku za Kurz přístup do Uzavřené Sekce na dobu 30 kalendářních dní, po uplynutí 30 kalendářních dní se přístup do Uzavřené Sekce ukončí. V případě zakoupení Webináře získává Nakupující přístup k živému přenosu a následnému záznamu po dobu 3 dní, odkaz k živému přenosu získá do e-mailové schránky v den konání akce, nejpozději 60 minut předem. Záznam je poskytnut zpravidla bezprodleně po skončení živého přenosu.

4.3. Cena Kurzu/Webináře je vždy uvedena u jednotlivého Kurzu/Webináře na webu www.porozumet.cz, cena Kurzu/Webináře může být opakovaně měněna a to jak formou zdražení, tak i formou slevy.

4.4. Nakupující uhradí Poplatek za Kurz/Webinář prostřednictvím jedné z platebních metod vypsaných v bodu 4.5., avšak vždy na základě obdržených pokynů k platbě, které jsou nedílnou součástí potvrzení objednávky.

4.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb v případě platby z ČR:
•online vybranými platebními kartami (zpravidla VISA, Maestro, MasterCard)
• rychlým bankovním převodem vybraných bank: (zpravidla Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další)
• bankovním převodem na základě vystavené faktury ze strany Prodávajícího.

4.6. Platba Poplatku za Kurz/Webinář je jednorázová. Poplatek za Kurz/Webinář nelze hradit formou splátek.

4.7. Zákazník je povinen uhradit Poplatek za Kurz/Webinář společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

4.8. Objednávku je třeba uhradit do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. 

4.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny) je objednávka bez náhrady zrušena, Zákazník nemusí hradit žádné vzniklé náklady, poněvadž na straně Provozovatele nedošlo k žádným finančním nákladům, neboť platba je vyžadována ze strany Provozovatele vždy předem a tak se Nakupující nemůže dostat do prodlení s platbou.

5.Odstoupení od smlouvy a práva z vadného plnění
5.1. Nakupující, který uzavřel smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit dle podmínek uvedených v bodu 5.2.

5.2. Nakupující může od smlouvy odstoupit tím, že v řádném termínu neuhradí Poplatek za Kurz/Webinář, v takovém případě Provozovatel neposkytne Nakupujícímu přístupové údaje k digitálnímu obsahu v Uzavřené Sekci, respektive odkaz k živému přenosu v případě Webináře. Provozovatel poskytuje Nakupujícímu službu až v momentu, kdy Nakupující uhradí Poplatek za Kurz/Webinář. Pokud jej Nakupující neuhradí, nemusí činit žádné kroky a automaticky po 5 kalendářních dnech, kdy Objednávku neuhradí, tak se to bere tak, že Nakupující odstupuje od kupní smlouvy.

5.3. Dovoluji si Vás upozornit, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit také u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb. To jednoduše řečeno znamená, že v případě, kdy se rozhodnete zakoupit Kurz se zpřístupněním ihned po zaplacení, zříkáte se práva na odstoupení  od kupní smlouvy. Tuto informaci současně aktivně potvrzujete zaškrtávacím tlačítkem ještě před odesláním objednávky, tedy před uzavřením kupní smlouvy. Uhrazením Poplatku za Kurz zaniká možnost odstoupit od kupní smlouvy dle výše vypsaného ustanovení.

5.4. Odstoupit od kupní smlouvy při nákupu Webináře lze do 14 dní od Nákupu, vždy však nejpozději do data konání živého webináře. V momentu, kdy se již koná živý přenos v rámci Webináře, nelze od smlouvy odstoupit. V případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy dle výše uvedeného ustanovení, stačí napsat na email: info@porozumet.cz s číslem Vaší objednávky, peníze Vám budou vráceny do 14 dní.

5.5. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
• prodlení zákazníka s úhradou Poplatku za Kurz/Webinář v Objednávce více jak 5 dnů po době splatnosti;
• porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka – v tomto případě nebude zákazníkova vrácena kupní cena, ani její část. Tímto není dotčena náhrada za ušlý zisk Provozovatele. Náhrada za ušlý zisk Provozovatele bude Provozovatelem požadována po Nakupujícím v první řadě mimosoudně, pokud nedojde k dohodě, bude věc předána k soudu, který ve věci rozhodne.

5.6. Byla-li služba dodána vadně, tedy pozdě anebo nekompletně, má Nakupující
právo službu u Provozovatele reklamovat prostřednictvím e-mailu info@porozumet.cz

 

6.Reklamační řád:

6.1. Provozovatel odpovídá Nakupujícímu, že je Kurz/Webinář realizován dle popisu na webových stránkách.

6.2. Za moment uplatnění Reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Nakupujícího informaci o nespokojenosti s Kurzem/Webinářem na e-mailovou adresu: info@porozumet.cz

6.3. Reklamace Kurzu/Webináře musí být vyřízena ze strany Provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel s Nakupujícím neshodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Nakupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.4. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se zastaví v případě, že Provozovatel neobdržel od Nakupujícího veškeré podklady, za které je považováno písemné sdělení o důvodech reklamace na e-mailovou adresu info@porozumet.cz, potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.5. Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Nakupujícího k dalším krokům.

7. Vyloučení odpovědnosti

7.1. Všechny Kurzy/Webináře nabízené na stránce www.porozumet.cz slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti psychologie. Provozovatel není jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání vašeho přístupu do Uzavřené Sekce ke Kurzu, popřípadě během konání živého přenosu Webináře, jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. Vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavosti, zdravotní stav a další.

 

8. Licenční ujednání
8.1. Provozovatelem poskytnuté video, nacházející se v Uzavřené Sekci na webu www.porozumet.cz nebo video poskytnuté ze záznamu při konání Webináře podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a
Provozovatel výslovně zakazuje šíření jakoukoliv formou. 

8.2. Provozovatel je autorem veškerého obsahu na webu www.porozumet.cz, videomateriálů poskytnutých v Uzavřené Sekci, poskytnutých záznamů Webináře a je také výlučným vlastníkem
autorských práv, včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jeho využití.

8.3. Kurzy/Webináře jsou vždy poskytovány k výlučnému použití Nakupujícího a Nakupující
není oprávněn bez výslovného souhlasu Provozovatele obsah šířit jakýmkoliv
způsobem.

8.4. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno obsah dále šířit nebo poskytovat
třetím osobám, a to ani jeho část. Porušením autorských práv jedná Nakupující
protiprávně. Porušení autorských práv může dosahovat trestněprávní roviny.

 

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Nakupujícím jsou v souladu s
právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.

9.2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v
elektronické podobě a není přístupná.

9.3. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, Provozovatel nezodpovídá
Nakupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti či žádné jiné nepřímé nebo následné
jakékoliv jiné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

9.4. Provozovatel a Nakupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – elektronickou formu komunikace, a to prostřednictvím elektronické pošty, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

9.5. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.8.2022.